شما اینجا هستید: صفحه اصلی > اتصالات > اتصالات پنوماتیک - صفحه 1از3

اتصالات پنوماتیک

راسته پنوماتیک
یک طرفه سمت رزوه ...BPCV
راسته پنوماتیک گرد ...BPOC راسته پنوماتیک ...BPC راسته پنوماتیک
فلزی و استیل ...BMC


راسته پنوماتیک مینی ... BPC-C راسته پنوماتیک
یک طرفه سمت شیلنگ ...BSPC
راسته پنوماتیک
مادگی فلزی و استیل ...BMCF
راسته پنوماتیک مادگی ...BPCF


راسته پنوماتیک میلیمتری ...BPC-M راسته نیپلی یکسر رزوه ...BBMC راسته شیلنگ
خور کاهنده فلزی ...BMGJ
راسته پنوماتیک
شیلنگ خور کاهنده ...BPGJ


راسته پنوماتیک
رزوه نیپل ...BPUSTR
زانو پنوماتیک ...BPVL زانو پنوماتیک مینی ...BPVL-C زانویی 45 درجه
یکسر رزوه ...BPL45


زانویی گردون یکسر رزوه ...BPL-C زانویی پنوماتیک
یکسر رزوه ...BPL-M
زانویی پنوماتیک
یکسر رزوه بلند ...BPLL
زانویی پنوماتیک مادگی ...BPLF


زانویی پنوماتیک
تابلویی ...BPLM
زانویی پنوماتیک
یک گردون ...BPH
زانویی پنوماتیک
دو گردون ...BPH2
زانویی پنوماتیک
سه گردون ...BPH3


زانویی پنوماتیک یکسر رزوه ...BPL زانویی پنوماتیک فلزی ...BMVL زانویی پنوماتیک فلزی ...BML زانویی فلزی
یکسر رو دنده ...BKUYDIR


زانویی نیپلی
یکسر رزوه گردون فلزی ...BBML
زانویی یکسر رزوه گردون فلزی BMH زانویی نیپلی فلزی ...BBMVL سه راهی پنوماتیک
BPE... T