شما اینجا هستید: صفحه اصلی > هیدروموتور و پمپ هیدرولیکی > پمپ صنعتی

پمپ های صنعتی

 
پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 1
A/C..X
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 2
A/C..X
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 3
A/C..X
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 10 10
A/C..X302پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 10 10
A/C..X026
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 10 10
A/C..X001
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 20 20
A/C..X006
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 20 20
A/C..X007پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 20 20
A/C..X008
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 20 20
A/C..X086
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 20 20
A/C..X104
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 30 30
A/C..X146پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 30 30
A/C..X236
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 30 30
A/C..X353
پمپ کاپرونی دنده ایی گروه 30 30
A/C..X615
پمپ کاپرونی دنده ایی2طبقه(20x20)
20A/C..X067پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی2طبقه(20x10)
20A/C..X168
پمپ کاپرونی دنده ایی2طبقه(20x20)
20A/C..X067
پمپ کاپرونی دنده ایی2طبقه(30x20)
30A/C..X198
پمپ کاپرونی دنده ایی2طبقه(30x30)
30A/C..X241پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی پمپ کاپرونی
پمپ کاپرونی دنده ایی 3 طبقه پمپ کاپرونی دنده ای لیفتراک 20
A(C)..X564H8VWG
پمپ کاپرونی دنده ای لیفتراک 20
A(C)..X464H
پمپ کاپرونی دنده ای لیفتراک
A1A/ 20A(C)..X249

پمپ توز پمپ توز پمپ توز پمپ توز
فلو دیوایدر کاپرونی پمپ رادیال مدل دوبل پمپ رادیال مدل 5 پیستون پمپ رادیال مدل 7پیستونPBA ... cc
در لیتراژ های 45,33,25,17
PBA ... cc
در لیتراژ های 105,85,65,55
2PBA ... cc
در لیتراژ های 45,33,25,18
2PBA ... cc
در لیتراژ های 108,85,63,55پمپ صنعتی دستی پمپ صنعتی دستی PH ... Lt
در لیتراژ های 6,4,2
PH ... Lt
در لیتراژ های 45,33,22,15,12